Prawa autorskie                


PRAWA AUTORSKIE
DO SZTUK TEATRALNYCH


1. Prawa autorskie do zamieszczonych na tej stronie tekstów sztuk teatralnych reprezentuje

AGENCJA DRAMATU I TEATRU "ADiT"
Elżbieta Manthey
ul. Piotrkowska 5/8
Warszawa, 02-375   Polska

022 8221199

www.adit.art.pl
agencja@adit.art.pl2. Prezentacja publiczna (sceniczna, radiowa itp.) moich scenariuszy wymaga uzyskania licencji
od ww. agencji.
Informacje na ten temat są TUTAJ.

3. Czerpanie dochodów tytułem wystawiania moich scenariuszy wiąże się z płaceniem tantiem.
Ich wysokość określa umowa licencyjna.

LICENCJA - Zezwolenie na korzystanie z utworu na ustalonym polu eksploatacji z określeniem
zakresu, miejsca i czasu korzystania oraz warunków finansowych. Zawarcie umowy licencyjnej
powinno nastąpić przed rozpoczęciem korzystania z chronionych utworów.

TANTIEMA - Wynagrodzenie autorskie ustalone procentowo lub kwotowo za wykorzystanie utworu.


      4. W przypadku przedstawień charytatywnych udostępniam swoje utwory z pominięciem tantiem
      pod warunkiem, że:
  • znam i aprobuję cel, na który przekazywane są datki
  • do publicznej wiadomości zostanie podane, że autorka wsparła wspomniany cel
  • zostanie zawarta umowa licencyjna (ADiT).# Nie wyrażam zgody na swobodne interpretacje, miksy i adaptacje moich tekstów
. Tego typu
ingerencje wymagają mojej wiedzy i aprobaty.

# Nie prowadzę rozmów ani negocjacji na tematy finansowe.

# Nie zawieram porozumień z pominięciem agencji, chyba że jest to tekst nowy pisany specjalnie
na zamówienie konkretnego teatru, reżysera, bądź wysyłany na konkurs dramatopisarski.

# Przypominam, że realizatorzy mają obowiązek podawania nazwiska autora i oryginalnego tytułu w
materiałach informujących o przedstawieniu.

# Bardzo proszę, by zespoły, w których występują osoby małoletnie, nie włączały do repertuaru
moich sztuk dla DOROSŁYCH.
PRAWA AUTORSKIE
DO POZOSTAŁYCH
MOICH DZIEŁ


Wszelkie umowy dotyczące praw do pozostałych moich dzieł zawieram osobiście.

W sprawach artystycznych mile widziany kontakt drogą e-mailową,
w sprawach pilnych - telefoniczny.


UWAGA!

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
"przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. (...)
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. (...)
Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja,
jest przedmiotem prawa autorskiego. (...) Na egzemplarzach opracowania należy
wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.
"